Navigation

Leadership

Executive Committee
Lok Raj Bhatt Chairperson
Dil Bahadur Kunwar Secretary
Sapana Bhandary Treasurer
Bishnu Puri Member
Jyoti Shrestha BK Member
Suryamaya Shrestha Member
Bhagiram Chaudhary Member
Management Team
Sher Bahadur Basnet Executive Director
Dhanpati Dhungel Public/Partner Relation Advisor
Anonymous Fund Raising Advisor
Anonymous Program Director